Thành viên
Tập thể Công ty

Tập thể Công ty

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bộ Ba với hơn 60 thành viên tại các phòng ban khác nhau