Triết Lý Kinh Doanh
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="line-height: 107%; color: rgb(53, 53, 53); border: 1pt none windowtext; padding: 0in;"><font face="Arial"><b>1. Khách hàng là trên hết</b><o:p></o:p></font></span></p>

<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="line-height: 107%; color: rgb(53, 53, 53); border: 1pt none windowtext; padding: 0in;"><b><font face="Arial">
        <br />
       </font></b></span></p>

<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font face="Arial"><span style="line-height: 107%; color: rgb(53, 53, 53); background: white;">Mọi nỗ lực của chúng tôi đều hướng đến khách hàng, chúng tôi xây dựng năng lực chuyên môn, cải tiến chất lượng sản phẩm, dịch vụ để đáp ứng được những đòi hỏi khắt khe nhất của khách hàng.</span><o:p></o:p></font></p>

<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="line-height: 107%; color: rgb(53, 53, 53); background: white;"><font face="Arial">
      <br />
     </font></span></p>

<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin-bottom: 0.0001pt; background: white;"><b><span style="color: rgb(53, 53, 53); border: 1pt none windowtext; padding: 0in;"><font face="Arial">2. Mục tiêu kinh doanh<o:p></o:p></font></span></b></p>

<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin-bottom: 0.0001pt; background: white;"><b><span style="color: rgb(53, 53, 53); border: 1pt none windowtext; padding: 0in;"><font face="Arial">
        <br />
       </font></span></b></p>

<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin-bottom: 0.0001pt; background: white;"><font face="Arial"><span style="color: rgb(53, 53, 53); border: 1pt none windowtext; padding: 0in;">Sự hài lòng của khách hàng là mục tiêu cuối cùng và xuyên suốt trong hoạt động của chúng tôi.</span><span style="color: rgb(53, 53, 53);"><o:p></o:p></span></font></p>

<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin-bottom: 0.0001pt; background: white;"><span style="color: rgb(53, 53, 53); border: 1pt none windowtext; padding: 0in;"><font face="Arial">
      <br />
     </font></span></p>

<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="line-height: 107%;"><font face="Arial"><b>3. Chính sách quản lý chất lượng</b><o:p></o:p></font></span></p>

<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="line-height: 107%;"><b><font face="Arial">
        <br />
       </font></b></span></p>

<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="line-height: 107%; color: rgb(53, 53, 53); border: 1pt none windowtext; padding: 0in;"><font face="Arial">Nhận thức được rằng chất lượng sản phẩm dịch vụ cung cấp cho khách hàng là nhân tố có ý nghĩa sống còn với sự tồn tại và phát triền của mỗi doanh nghiệp, ngay từ đầu Công ty Cổ phần kiến trúc Bộ Ba - Trinity đã hướng mọi nỗ lực vào việc cải thiện và nâng cao số lượng, chất lượng dịch vụ. Để tạo điều kiện duy trì tính liên tục và thống nhất của hệ thống quản lý chất lượng, đồng thời để chuẩn hóa và kiểm soát được rủi ro trong toàn bộ các hoạt động chủ yếu, Cổ phần kiến trúc Bộ Ba - Trinity đã nêu rõ chủ trương, chính sách nguyên tắc chung, nội dung quản lý chất lượng và cam kết thực hiện để nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, phục vụ khách hàng ngày một tốt hơn.</font></span></p>

<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="line-height: 107%; color: rgb(53, 53, 53); border: 1pt none windowtext; padding: 0in;"><font face="Arial">
      <br />
     </font></span></p>

<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="line-height: 107%; color: rgb(53, 53, 53); border: 1pt none windowtext; padding: 0in;"><font face="Arial"><b>4. Chiến lược cạnh tranh</b><o:p></o:p></font></span></p>

<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="line-height: 107%; color: rgb(53, 53, 53); border: 1pt none windowtext; padding: 0in;"><b><font face="Arial">
        <br />
       </font></b></span></p>

<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="line-height: 107%; color: rgb(53, 53, 53); border: 1pt none windowtext; padding: 0in;"><font face="Arial">Không ngừng đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng, kiến thức, văn hóa ứng xử và đạo đức nghề nghiệp cho nguồn nhân lực hiện có, đồng thời xây dựng và thực thi các chính sách thu hút nguồn nhân lực có chất lượng cao nhằm sẵn sàng đáp ứng các nhu cầu khắt khe của mọi khách hàng.<o:p></o:p></font></span></p>

<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font face="Arial"><span style="line-height: 107%; color: rgb(53, 53, 53); border: 1pt none windowtext; padding: 0in;">Cải thiện chất lượng dịch vụ thông qua việc tập trung đầu tư nguồn lực vào các dịch vụ cho phép tiếp cận trực tiếp vào nhóm các khách hàng mục tiêu.</span><span style="font-stretch: inherit;"> </span><o:p></o:p></font></p>

<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-stretch: inherit;"><font face="Arial">
      <br />
     </font></span></p>

<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="line-height: 107%; color: rgb(53, 53, 53); border: 1pt none windowtext; padding: 0in;"><font face="Arial"><b>5. Nhân sự là cốt lõi</b><o:p></o:p></font></span></p>

<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="line-height: 107%; color: rgb(53, 53, 53); border: 1pt none windowtext; padding: 0in;"><b><font face="Arial">
        <br />
       </font></b></span></p>

<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 11.25pt; background: none 0% 0% repeat scroll rgb(247, 247, 247);"> </p>

<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="line-height: 107%; color: rgb(53, 53, 53); border: 1pt none windowtext; padding: 0in;"><font face="Arial">Chúng tôi xác định chiến lược cốt lõi cho những năm tiếp theo sẽ tập trung vào con người vì thế đội ngũ nhân lực sẽ không ngừng được cải thiện để tiếp tục phục vụ khách hàng với chất lượng dịch vụ tốt nhất.</font><span style="font-family: "Times New Roman", serif; font-size: 13pt;"><o:p></o:p></span></span></p>

<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="line-height: 107%; color: rgb(53, 53, 53); border: 1pt none windowtext; padding: 0in;"><font face="Arial"><b>6. Tiêu chí sản phẩm</b></font></span></p>

<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font color="#353535" face="Arial">Thiên: Sản phẩm phù hợp với thời đại, vật liệu và công nghệ</font></p>

<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font color="#353535" face="Arial">Địa: Sản phẩm phù hợp với cảnh quan, khí hậu và thân thiện với môi trường</font></p>

<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font color="#353535" face="Arial">Nhân: Sản phẩm phù hợp với phong tục, lối sống và nhu cầu sử dụng của con người.</font></p>

<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font color="#353535" face="Arial">
    <br />
   </font></p>